ReadyPlanet.com
3. แผนคุ้มครองอนาคตครอบครัวของคุณ article

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

      มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คุณควรจะพิจารณาทำประกันชีวิตส่วนบุคคล เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ครอบครัวของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากคุณเสียชีวิตลง ครอบครัวของคุณจะมีเงินพอที่สามารถชำระหนี้สินค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ รวมถึงเงินก้อนที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต เช่น ค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุได้
      เมื่อคุณทำประกันชีวิตส่วนบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น (เมื่อคุณเสียชีวิตลงครอบครัวของคุณจะได้รับเงินชดเชยที่รวดเร็ว และคุณสามารถอุ่นใจได้ว่าเจ้าหนี้ทางการค้า จะไม่สามารถเรียกร้องเอาเงินที่ได้จากกรมธรรม์นั้นไปชำระหนี้สินได้ ดังนั้นเงินชดเชยที่ได้รับจากบริษัทประกันจะถูกจ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณโดยตรงอย่างแน่นอน เงินชดเชยจากกรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนบุคคลนี้เป็นเงินที่ครอบครัวของคุณจะได้รับต่างหากจากเงินที่ได้จากการขายส่วนได้เสียในกิจการตามข้อตกลงซื้อขายหุ้น (Buy-Sell Agreement) ที่ถูกจ่ายจากกรมธรรม์ประกันชีวิตอีกฉบับหนึ่ง
      ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการทำประกันที่พบคือ ประกันชีวิตที่ทำไว้แล้วยังไม่เพียงพอต่อความคุ้มครองที่ต้องการจริง ๆ ดังนั้นคุณควรจะทำประกันชีวิตส่วนตัวของคุณเพิ่มเติมเอง เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับฐานะการเงินของครอบครัวคุณภายหลังจากคุณเสียชีวิตลง
      การทำประกันชีวิตส่วนบุคคลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง.โดยเฉพาะต่อกิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากเจ้าของกิจการมักจะเป็นผู้แบกรับภาระในการจัดเตรียมและวางแผนให้กับครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่แล้วกิจการขนาดเล็กเหล่านี้จะสามารถขยายเติบโตได้ด้วยเงินจากแหล่งเงินกู้ที่เจ้าของกิจการนำทรัพย์สินส่วนตัวไปค้ำประกันไว้ ดังนั้นการทำประกันชีวิตที่มีวงเงินคุ้มครองเพียงพอสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกในครอบครัวที่เหลืออยู่ของเจ้าของกิจการจะไม่จำเป็นต้องเร่งรัดขายกิจการทิ้ง หรือยอมขายขาดทุนเพื่อที่จะนำเอาเงินมาชำระหนี้สินและใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

 


 


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อบริษัท :  *
ชื่อผู้ติดต่อ :  *
ตำแหน่งผู้ติดต่อ :
เบอร์ที่ทำงาน :  *
เบอร์มือถือ :
email :คุ้มครองความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuation)

1. แผนเพื่อความคงอยู่ของธุรกิจ article
2. แผนคุ้มครองการสูญเสียบุคคลสำคัญของธุรกิจ article
4. ปรับปรุงแผนสม่ำเสมอ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.
http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php