dot dot
dot
ประกันสุขภาพกลุ่ม
dot
bulletประเภทสำเร็จรูป(น้อยกว่า 50 คน)
bulletแบบเสนอราคา (50 คนขึ้นไป)
dot
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
dot
bulletแบบมาตรฐาน
bulletแบบคุ้มครองพิเศษ
dot
ประกันชีวิตกลุ่ม
dot
bulletแบบสำเร็จรูป
bulletแบบเสนอราคา
dot
ประกันกลุ่มประเภทอื่นๆ
dot
bulletประกันกลุ่มทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
bulletประกันกลุ่มแบบออมเงิน
bulletกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletประกันกลุ่มคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรงต่อเนื่อง
bulletผลตอบแทนสวัสดิการผู้บริหาร
bulletประกันชีวิตสำหรับลดหย่อนภาษีเงินได้
dot
ประกันกลุ่มสินเชื่อสหกรณ์
dot
bulletประกันกลุ่มหนีหนี้สำหรับสหกรณ์
dot
คุ้มครองความต่อเนื่องธุรกิจ
dot
bulletแผนคุ้มครองความคงอยู่ของธุรกิจ
bulletแผนคุ้มครองการสูญเสียบุคคลสำคัญของธุรกิจ (keyman)
bulletแผนคุ้มครองอนาคตครอบครัว
bulletทบทวนแผนคุ้มครองต่อเนื่องธุรกิจ
bulletบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
dot
ข้อมูลอื่น ๆ
dot
bulletขั้นอาชีพ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
bulletประมาณการค่ารักษาโรคร้ายแรง
bulletเบอร์ฉุกเฉิน
bulletรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
dot
เกร็ดความรู้
dot
bulletเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มทุกปีจะทำอย่างไร
dot
ค้นหา

dot
dot
เว็บไซด์วางแผนการเงินส่วนบุคคล (ในเครือ)
dot
bulletวางแผนการเงินส่วนบุคคล
bulletวางแผนมรดก
bulletวางแผนลงทุน
bulletวางแผนประกันชีวิต
bulletวางแผนเกษียณอายุ
bulletวางแผนภาษีเงินได้
dot
รับข่าวสาร

dot
Welcome to Finkey Corporate Solutions

Finkey Corporate Solutions  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในการจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการขององค์กร


ประกันกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกันโรคร้ายแรงกลุ่ม
ผลตอบแทน สวัสดิการสำหรับผู้บริหาร
แผนเงินออมเกษียณ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันภัยกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ
คุ้มครองความต่อเนื่องธุรกิจ
ข้อตกลงซื้อขายหุ้น
แผนคุ้มครองค่าใช้จ่ายธุรกิจ
แผนคุ้มครองการสูญเสียคีย์แมน ประกัน keyman
แผนคุ้มครองชีวิตส่วนบุคคล ประกันส่วนบุคคล

 
Finkey Corporate Solutions
มีภารกิจที่จะทำให้ประชาชนไทยปราศจากหนี้สิน เพิ่มการเก็บออม รู้จักเครื่องมือในการลงทุนเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตภายหลังการเกษียณจากการทำงาน มีความมั่นคงในสถานะการเงินของตนเองและครอบครัว สามารถส่งมอบมรดกที่ปราศจากหนี้สินให้แก่ลูกหลานได้ โดยการจัดสัมมนาให้ความรู้และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการองค์กรให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน และความต่อเนื่องของธุรกิจให้แก่เจ้าของธุรกิจ


Finkey Corporate Solutions
ให้บริการในการจัดสวัสดิการพนักงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แนะนำความรู้และสินค้าประกันกลุ่ม ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกแผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Group Health Insurance Plan) แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Accident Plan) แผนประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance Plan) แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุกลุ่ม (Retirement Plans) และแผนพิเศษสวัสดิการผู้บริหาร (Excecutive Benefits)


Finkey Corporate Solutions
ให้บริการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคงอยู่ของธุรกิจ (Business Continuation) กรณีสูญเสียบุคคลากรสำคัญ (Keyman) หุ้นส่วน ทั้งกรณีเสียชีวิตและกรณีหมดความสามารถในการทำงาน (Disability) แผนคุ้มครองค่าใช้จ่ายธุรกิจกรณีเจ้าของธุรกิจเสียชีวิตกะทันหันหรือหมดความสามารถในการทำงาน และแผนเกษียณเตรียมพร้อมก่อนส่งต่อธุรกิจ


การสร้างโปรแกรมสวัสดิการพนักงานด้วยผลประโยชน์ที่เหมาะสม จะช่วยปกป้องธุรกิจของคุณ บุคคลากรในองค์กรของคุณ ทำให้การคงอยู่ของบุคคลากรในองค์กรและช่วยดึงดูดบุคคลกรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานในองค์กรได้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นวิธีการ แนวทางใหม่ ๆ ในการให้สวัสดิการพนักงานเป็นรางวัลกับคนของท่าน

รายการแผนประกันขององค์กรธุรกิจ คุณมีการสร้างแผนใดบ้างในองค์กรธุรกิจของคุณ?
 

 

 

 

กิจกรรมของเว็บไซต์

 Secret$ of Money Cat - Workshop Seminar 18-19 July 2015

More...

.

More...

More...

มอบสินไหมมรณกรรมประกันสินเชื่อกลุ่ม

ทีมงาน ในนามบริษัท เอไอเอ จำกัด มอบสินไหมมรณกรรมประกันสินเชื่อกลุ่ม เอไอเอ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

More...

สัมมนาหลักสูตร เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ครั้งที่ผ่านมา

More...

วิทยากรรับมอบของที่ระลึกจากรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องใน บรรยายเรื่องปิรามิดการเงินสู่ความมั่งคั่ง

More...

ที่บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

More...

ที่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด‏

More...

เมื่อวันที่ 27 สค. 56

More...

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.